ශක්තිමත් කරන ලද අන්තරාසර්ග ටියුබ් (මුඛ/නාසික) (කෆ් සහිත/ රහිත)